Feedback

About

Asian American LEAD (AALEAD) was founded in 1998 by Ms. Sandy Dang.

Our Mission: AALEAD supports low-income and underserved Asian Pacific American youth with educational empowerment, identity development, and leadership opportunities through after school, summer, and mentoring programs.

Our Vision: AALEAD envisions a United States in which low-income and underserved Asian Pacific American youth, and youth of all backgrounds, are equipped with the tools and opportunities to define themselves and their own futures.

We are the leading community organization that provides educational enrichment and youth development programs to low-income and underserved Asian American youth in the Washington, D.C., metro area.

Our highly dedicated staff and Board deliver specialized after school programs, one-on-one mentoring, academic support resources, and life skill development for students through After School, Summer, and Mentoring Programs. We also assist parents with school related issues affecting their children.

Our goal is to provide a nurturing environment and culturally sensitive guidance so that each child we serve will be a contributing member of his or her community. Our programs currently serve over 350 students in the District of Columbia; Montgomery County, Maryland; and Fairfax County, Virginia, who represent more than 16 different Asian ethnicities.

Asian American LEAD is a 501(c)(3) nonprofit organization registered with the IRS.

Asian American LEAD 990
Asian American LEAD FY13 Annual Report

Vể AALEAD – Việt (Vietnamese Translation)
关于 AALEAD – 中文 (Chinese Translation)

Vietnamese Translation: Thành lập vào năm 1998, sứ mệnh của AALEAD là thúc đẩy phúc lợi cho những thanh niên người Mỹ gốc Á có thu nhập thấp và không được cung cấp đầy đủ các dịch vụ thông qua giáo dục, lãnh đạo và xây dựng cộng đồng.

Chúng tôi là tổ chức cộng đồng hàng đầu cung cấp sự phong phú cho giáo dục và các chương trình phát triển thanh niên tới những thanh niên Mỹ gốc Á có thu nhập thấp và không được cung cấp đầy đủ các dịch vụ trong vùng đô thị Hoa Thịnh Đốn.

Nhân viên và hội đồng quản trị của chúng tôi cống hiến hết sức mình để cung cấp các chương trình chuyên ngành sau giờ học, cố vấn một ngày một, các nguồn hỗ trợ học tập và phát triển kỹ năng sống cho sinh viên. Chúng tôi cũng hỗ trợ phụ huynh học sinh với các vấn đề liên quan ảnh hưởng đến con cái họ.

Mục đích của chúng tôi là cung cấp một môi trường nuôi dưỡng và hướng dẫn nhạy cảm văn hóa để mỗi đứa trẻ chúng tôi phục vụ sẽ là một thành viên đóng góp tới cộng đồng của mình. Các chương trình của chúng tôi hiện tại phục vụ trên 300 sinh viên tại Hoa Thịnh Đốn và Maryland, đại diện cho hơn 14 dân tộc Châu Á khác nhau.

Chinese Translation: AALEAD于 1998 年成立, 主要任务是透过教育课程, 领导能力培养, 人际发展以协助美国亚裔青少年之健全身心发展。

我们是个卓越的非营利社区性组织,主要提供丰富的教育课程,领导能力和人际关系发展计划给华盛顿特区与马里兰州的低收入家庭的美国亚裔青少年。

热诚与专业的员工和董事们为学生提供多项专门课后课程,一对一单独辅导,课业指导,协助申请升学,  未来生活技能发展, 和协助 家长了解和处理影响孩子与学校之间的相关问题。

AALEAD的目标是为孩子们提供一个 丰富的学习环境和提供与文化议题有关的辅导,希望透过帮助的每一位孩子都能成为对社会有贡献的一员。我们的计画在华盛顿特区与马里兰州目前已经服务超过300个学生分别来自14个不同的亚裔国家。