Feedback

Blog

Archive for 2010


One thing (among many) that we are proud of regarding our elementary program is the trust and support that our parents have for the program.  Our fall after-school program started last August 23rd, the same day as the DCPS opening day, which gave us just 2 weeks after our summer program ended to plan and recruit.  Nonetheless, in just the first week of the program we received more than 50 intake forms at our Thomson site and 25 intake forms at our Bancroft site.  Parents were even asking for more intake forms for their kids but because of the limited cap for students, we had to put some of them on the waiting list.  We were able to enroll almost 100 students between our two sites, exceeding our program goal by 25 percent!

We also started our after school program with six new additional staff members to our current staff, who bring in fresh energy and many talents.  In addition to academic support, our staffs have been teaching exciting new enrichment activities such as Chinese calligraphy and break dancing.

AALEAD’s Headquarters has moved!

HỘI HƯỚNG ĐẠO Á MỸ (AALEAD) TUYÊN BỐ DỜI ĐỈA CHỈ

美国亚裔领导组织 (AALEAD) 总部搬迁声明

As of October 1st, 2010, AALEAD Headquarters has relocated to 2100 New Hampshire Avenue, NW, Washington D.C. 20009.

“We are excited about what this move means for AALEAD,” said Rosetta Lai, Executive Director of AALEAD. “Moving to the new site increases accessibility to students and families, increases opportunities for partnerships within our target communities, and ensures critical impact with legislators, community leaders, and funders.”

AALEAD has been proactively monitoring the shifting demographics of its communities over several years. The move better aligns the organization with the evolving needs of the population they serve. Specific benefits of the new AALEAD headquarters location are:

1) Increased metro accessibility for youth attending on-site programs, which
includes U Street/Cardozo (Green/Yellow) and Dupont Circle (Red),

2) Improved on-site program facilities for daily activities and special community
events,

3) Convenient central location to programs operating at DC public school sites, and

4) Enhanced long-term financial sustainability to allow greater flexibility in resource
allocation as the organization maps out its five- and ten-year strategic plans.

HỘI HƯỚNG ĐẠO Á MỸ (AALEAD) TUYÊN BỐ DỜI ĐỈA CHỈ

Hoa Thịnh Đốn, (09/22/2010)-Hội hướng đạo Á Mỹ (AALEAD), tổ chức lâu năm cung cấp cho cộng đồng về phong phú giáo dục và những chương trình phát triển thanh niên cho người thu nhập thấp và thanh niên Châu Á tại Mỹ dưới mức phục vụ ở khu vực Hoa Thịnh Đốn sẽ dời trụ sở chính vào cuối tháng 09 năm 2010. Địa chỉ mới sẽ là: Đại lộ 2100 New Hampshire, Tây Bắc, Hoa Thịnh Đốn 20009.

“Chúng tôi háo hức về ý nghĩa của việc dời trụ sở này của AALEAD”, Rosetta Lai, Giám Đốc điều hành của AALEAD mô tả. “Việc dời sang địa chỉ mới tăng cường khả năng tiếp cận với những sinh viên và gia đình, tăng cường những cơ hội cho các đối tác ở trong các cộng đồng mục tiêu, và đảm bảo sự ảnh hưởng nghiêm trọng tới cơ quan lập pháp, lãnh đạo cộng đồng và các nhà tài trợ”.

AALEAD đã tích cực giám sát sự chuyển động dân số trong cộng đồng trong vòng vài năm. Việc dời địa điểm sẽ điều chỉnh tổ chức tốt hơn trong việc tiến triển nhu cầu phục vụ dân số. Lợi ích cụ thể của trụ sở mới AALEAD bao gồm:

1) Tăng cường khả năng tiếp cận với khu vực tàu điện ngầm cho thanh niên tham dự chương trình tại chố, bao gồm Phố U/ Cardôz (Đường Xanh/Vàng) và Dupont Circle (Đường Đỏ),

2) Cải thiện phương tiện cho hoạt động tại chỗ hàng ngày và các sự kiện của cộng đồng,

3) Vị trí trung tâm thuận lợi để hoạt động các chương trình tại khu vực trường học tại Hoa Thịnh Đốn, và

4) Tăng cường duy trì khả năng tài chính dài hạn để cho phép phân bổ nguồn mềm dẻo hơn vì tổ chức phác thảo sơ đồ các kế hoạch của mình từ năm năm tới mười năm.

AALEAD kế hoạch bắt đầu hoạt động tại địa điểm mới vào ngày 01 tháng 10 năm 2010. Sẽ không có sự gián đoạn trong phục vụ và hỗ trợ cho các sinh viên, trường học và cộng đồng. Trong quá trình này, trụ sở vẫn nằm tại phố 1323 Girard, Tây Bắc, Hoa Thịnh Đốn, 20009.

Vể AALEAD

AALEAD, điều khoản 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận thành lập năm 1998, là tổ chức dẫn đầu cộng đồng cung cấp phong phú giáo dục và những chương trình phát triển thanh thiếu niên cho tuổi trẻ Châu Á tại Mỹ trong vùng Hoa Thịnh Đốn. Nhân viên hết lòng tận tâm của tổ chức và ban lãnh đạo cung cấp chuyên môn đặc biệt cho những chương trình sau giờ trường học, cố vấn kinh nghiệm cho từng người, các dịch vụ hỗ trợ học viện, kỹ năng phát triển cuộc sống, và hỗ trợ gia đình với những vấn đề liên quan tới trường học ảnh hưởng tới con cái. Mục đích của AALEAD là để cung cấp môi trường giáo dục và hướng dẫn nhạy cảm văn hóa vì vậy bản thân mỗi trẻ sẽ là thành viên đóng góp cho cộng đồng. Để biết thêm thông tin, xin vào trang: www.aalead.org.

美国亚裔领导组织 (AALEAD) 总部搬迁声明

华盛顿特区 (2010年9月22日) -美国亚裔领导组织(AALEAD)长期在华盛顿都会区域 对低收入家庭和被忽视的亚裔青少年提供丰富的教育课程和发展计划,将于2010年9月底搬迁总部,新地址为 2100 New Hampshire Avenue, NW, Washington D.C. 20009 。

“我们很高兴此举对AALEAD的意义” AALEAD 的执行董事赖女士说 。 “总部的新位置 更接近需要帮助的学生及家庭,能增加与社区之间的的合作,并确保得到立法会议员, 社区领袖,和资助者关键性的影响。

AALEAD特别注意社区里人口结构的变化若干年了。此举使本组织能针对人口变化发展的需求与特别需要帮助的族群提供更适当的帮助。具体利益的例子为:

1) 增加青少年就地参与活动,其中包括 U street/Cardozo (绿色区 /黄色区) 和 Dupont Circle (红色区) ,

2) 改进活动地点的设施以供日常和特殊活动的使用,

3) 为华府公立学校举办的活动提供便利的位置,

4) 增强财政的長期性,为 AALEAD 将来五年和十年规划上,在资源分配提供 更大灵活性。

AALEAD 计划在 2010 年十月 1 日之前在新址开始作业。 在新址开业之前, AALEAD 将 继续服务和支持需要帮助的学生、学校和社区,总部的地址仍在1323 Girard Street, NW, Washington D.C., 20009.

关于 AALEAD
AALEAD在 1998 年成立,是一个符合501(c)(3) 非营利社区性组织, 主要提供丰富的 教育课程和发展计划给在华盛顿特区的美国亚裔青少年。 热诚与专业的员工和董事 为社区提供多项的专门课后课程,一对一单独辅导,课业指导,生活技能发展, 和协助 家长了解和处理影响孩子与学校之间的相关问题。 AALEAD的目标是为孩子们提供一个 良好的培育环境和给与有关文化议题的辅导,希望得过帮助的每一位孩子都能成为对社区有贡献的一员。欲了解更多信息,请查看网址 www.aalead.org。

Round Two!

Nyob Zoo Ya’ll!! (that’s hello in Hmong–Southern style) My name is Duabhav Lee and I am the new and improved Volunteer Maryland Coordinator.  First, I love AALEAD.  I believe that AALEAD has made tremendous impact on the Asian American youth in the DC/MD area.  When I interned with AALEAD back in 2007, I went back home to North Carolina so excited to know that there was such a great organization working hard to develop Asian American leaders.  This year will be round two for me at AALEAD as I work to recruit, managed, and maintain volunteers for AALEAD through the partnership with Volunteer Maryland. 

 The first few days back at AALEAD made me very nervous because I didn’t know what to expect.  But of course, the staff has made me feel welcomed and loved.  I’m excited to be working with such inspiring and passionate people.  There has been a lot of change that has taken place since my internship in ‘07–but all good things.   First, there is of course the move from Colombia Heights to the New Hampshire Avenue.  And secondly, the students I worked with have gone on to better and bigger things…but I do think there are some younger siblings that I wil be seeing around. 

Overall, it’s great to be back in the area that I fell in love with and working with the organization that truly inspired me to become a better person.  Change can be hard, but change can also be exciting and like my mom says “a new adventure!”

Til Next time!! –Duabhav

PS: SHAMELESS PLUG!–Interesting in volunteering?mentoring?–contact: volunteer@aalead.org

Thanks for your patience!

Our office is in the process of moving! Consequently, we will have limited phone and no AALEAD email access between Friday, October 1st and Tuesday October 5th. If you need to reach an AALEAD staff member about matters needing immediate attention, please email aalead@gmail.com.

Thank you for your patience as we make this transition!

AALEAD Staff film picks: Last Train Home

This month, AALEAD is proud to recommend Last Train Home, directed by Chinese-Canadian filmmaker Lixin Fan (with the producers of the award-winning hit documentary Up the Yangtze), and currently playing at Landmark Theatres E Street Cinema.

Every spring, China’s cities are plunged into chaos as 130 million migrant workers journey to their home villages for the New Year’s holiday. This mass exodus is the world’s largest human migration—an epic spectacle that reveals a country tragically caught between its rural past and industrial future.

This film focuses on one couple who have embarked on this annual trek for almost two decades. Like so many of China’s rural poor, Changhua and Sugin Zhang left behind their two infant children for grueling factory jobs. Their daughter Qin—now a restless and rebellious teenager—both bitterly resents their absence and longs for her own freedom away from school, much to the utter devastation of her parents. Emotionally engaging and starkly beautiful, Last Train Home’s intimate observation of one fractured family sheds light on the human cost of China’s ascendance as an economic superpower.

For more information, check out the film’s official site, including the trailer, here. Information on Landmark Theatres can be found here.


AALEAD ANNOUNCES HEADQUARTERS MOVE!

Asian American LEAD will be moving its office headquarters September 30, 2010. The new address will be 2100 New Hampshire Avenue, NW, Washington D.C. 20009.

“We are excited about what this move means for AALEAD,” said Rosetta Lai, Executive Director of AALEAD. “Moving to the new site increases accessibility to students and families, increases opportunities for partnerships within our target communities, and ensures critical impact with legislators, community leaders, and funders.”

AALEAD has been proactively monitoring the shifting demographics of its communities over several years. The move will better align the organization with the evolving needs of the population they serve. Specific benefits of the new AALEAD headquarters location are:

1) Increased metro accessibility for youth attending on-site programs, which
includes U Street/Cardozo (Green/Yellow) and Dupont Circle (Red),

2) Improved on-site program facilities for daily activities and special community
events,

3) Convenient central location to programs operating at DC public school sites, and

4) Enhanced long-term financial sustainability to allow greater flexibility in resource
allocation as the organization maps out its five- and ten-year strategic plans.

AALEAD plans to begin operating at its new site by October 1, 2010. During the transition there will be no disruption of services and support offered to students, schools and the communities. In the interim, its headquarters remain at 1323 Girard Street, NW, Washington D.C., 20009.

AALEAD’s future office!

AALEAD Highschool Lock In 2010

At the start of each program year, AALEAD celebrates by inviting its high school students to participate in our Annual Lock In.  On Friday Sept 17th,  students arrived at our AALEAD community center for the last student event at our 1323 Girard site.  The night was filled a variety of ice breakers, games, and workshops. Grillipinos supplied a dinner of skewered chicken and pork.  Students then split up into girl and guy groups to discuss gender specific issues and later participated in a series of team building competitions.  The night slowed down with some movies and as the sun began to rise we prepared breakfast.  The Lock In ended at 9am and in the calm morning air, the students made their way home.  Michelle Roca, a student from SSP said, “The food for Lock In was great and I met some new people”.  In a couple days we will be moving to a  new location but we hope that we will always remember the days we spent at 1323 Girard St.

                                                        

We are pleased to announce that three of our AALEAD high school students, Veshal Masih, Anthony Escalante, and Talent Nwosu have advanced to the semi-finalist round of the Posse Scholarship!! These students have been involved with AALEAD for the past few years and are very excited to interview for the scholarship. Veshal and Anthony are part of the AALEAD Maryland High School Program. They both attend Blair High School in Montgomery County, MD. Talent Nwosu is part of the AALEAD DC Secondary School Program and attends Bell Multicultural High School.  The Posse Foundation seeks students who have extraordinary academic and leadership potential to become Posse Scholars. If selected for the scholarship, students will receive a four-year, full-tuition leadership scholarship from one of Posse’s partner institutions of higher education.  Congratulations to our three high school students we are so proud of you and good luck! Post interview updates coming soon!

Hello from Taemi (new intern at AALEAD)

Hi, I am Taemi from Japan. I will be interning at AALEAD during this fall with the Girls Leadership Program (GLP) and elementary school program (EAS). I have visited Thomson Elementary School twice and look forward to work with cheerful pre-k kids. They are very friendly and have lots of energy! In personal, I am interested in picture books; how these are used in the elementary schools and their role the school and education over all.

I am studying International Business & Trade at the American University in Washington Semester Program. I studied International relations back in Japan.

I am very excited to work in AALEAD during these three months until December 2010. This is my first time to visit the East coast and I really like D.C because of its greenery, different parks and fountains. I like spending time reading a book in the park.  I love playing sports as well, especially tennis.

I like meeting new people so feel free to talk to me. I Look forward to meet and make new friends.  Thanks!

THANK YOU PriceWaterhouseCoopers!

On Friday, Sept 17th, the Asian Affinity Group at PWC hosted AALEAD students for a day of interactive workshops on resumes and networking!  

Here is what one of our students had to say!

We went to PWC which stand for PriceWaterCoopers. It is a business consultant firm. We learned about how to set up and efficiently do resumes, how to interact in the business world and what we can do in the future to help us have a better life. We also did fun activities that corresponded with what they were talking about and it all came together. We did activities on networking with people and what to say when meeting someone for the first time. We also wrote about our uniqueness and commonalities of each other to correspond with remember people. The people there were exciting. They gave us a tour of the building and it was amazing. It looked like a real business like the ones on television and they also had a swimming pool on the roof and wifi throughout the building. It was spectacular and I would love to visit them again.

As you can see, students were engaged in a variety of interactive workshops and mingled well with the PWC employees.